أَلَیسَ اللهُ بِکَافٍ عَبدَهُ
آیا خدا برای بنده اش کافی نیست؟
قالب وبلاگ
http://susawebtools.ir/img/gallery/linepic/1022.gif
سلام ﺑﺮ ﺣﺴﯿﻦ ﺯﻣﺎﻥ ، ﻏﺮﯾﺐ ﻓﺎﻃﻤﻪ ، ﻣﻬﺪﯼ ﻣﻨﺘﻈﺮ ‏( ﻋﺞ ‏)

ﺩﻋﺎﯼ  ﻓﺮﺝ

  ﺑﺴﻢ ﺍﻟﻠﻪ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺍﻟﺮﺣﯿﻢ
  ﺍِﻟﻬﻰ ﻋَﻈُﻢَ ﺍﻟْﺒَﻼﺀُ ﻭَ ﺑَﺮِﺡَ ﺍﻟْـﺨَـﻔـﺂﺀُ ﻭَ ﺍﻧْـﮑَـﺸَـﻒَ ﺍﻟْـﻐِـﻄﺂﺀُ
ﻭَ ﺍﻧْـﻘَـﻄَـﻊَ ﺍﻟـﺮَّﺟـﺂﺀُ ﻭَ ﺿـﺎﻗَـﺖِ ﺍﻻْ ﺭْﺽُ ﻭَ ﻣُـﻨِـﻌَـﺖِ ﺍﻟﺴَّـﻤـﺂﺀُ
ﻭَ ﺍَﻧْﺖَ ﺍﻟْـﻤُـﺴْـﺘَـﻌـﺍﻥُ ﻭَ ﺍِﻟَﯿْﮏَ ﺍﻟْـﻤُـﺸْـﺘَـﮑـﻯ ﻭَ ﻋَـﻠَـﯿْـﮏَ ﺍﻟْـﻤُـﻌَـﻮَّﻝُ
ﻓِـﻰ ﺍﻟـﺸِّــﺪَّﺓِ ﻭَ ﺍﻟـﺮَّﺧــﺂﺀِ ﺍَﻟـﻠّـﻬُﻢَّ ﺻَـﻞِّ ﻋَـﻠﻰ ﻣُـﺤَـﻤَّـﺪ ﻭَ ﺍﻝِ ﻣُـﺤَـﻤَّـﺪ
ﺍُﻭﻟِــﻰ ﺍﻻْﻣْﺮِ ﺍﻟَّــﺬﯾﻦَ ﻓَـﺮَﺿْـﺖَ ﻋَـﻠَـﯿْـﻨﺎ ﻃـﺎﻋَـﺘَـﻬُـﻢْ ﻭَ ﻋَـﺮَّﻓْـﺘَـﻨـﺎ ﺑِـﺬﻟِﮏَ
ﻣَـﻨْـﺰِﻟَـﺘَـﻪْﻢـُ ﻓَـﻔَـﺮِّﺝْ ﻋَـﻨّـﺎ ﺑِـﺤَــﻘِّــﻬِــﻢْ ﻓَــﺮَﺟـﺎً ﻋـﺎﺟِــﻼ ﻗَــﺮﯾـﺒـﺎً ﮐَـﻠَـﻤْـﺢِ ﺍﻟْـﺒَـﺼَﺮِ
ﺍَﻭْ ﻫُـﻮَ ﺍَﻗْـﺮَﺏُ ﯾﺎ ﻣُـﺤَـﻤَّـﺪُ ﯾـﺎ ﻋَـﻠِﻰُّ ﯾـﺎ ﻋَـﻠِـﻰُّ ﯾـﺎ ﻣُـﺤَـﻤَّـﺪُ ﺍِﮐْـﻔِـﯿـﺎﻧـﻰ
ﻓَـﺎِﻧَّـﮑُـﻤﺎ ﮐـﺎﻓِـﯿﺎﻥِ ﻭَ ﺍﻧْـﺼُـﺮﺍﻧـﻰ ﻓَـﺎِﻧَّــﮑُﻤﺎ ﻧـﺎﺻِـﺮﺍﻥِ ﯾــﺎ ﻣَــﻮْﻻﻧـﺎ ﯾـﺎ ﺻﺎﺣِﺐ ﺍﻟﺰَّﻣﺎﻥِ
ﺍﻟْـﻐَـﻮْﺙَ ﺍﻟْـﻐَــﻮْﺙَ ﺍﻟْـﻐَــﻮْﺙَ ﺍَﺩْﺭِﮐْـﻨـﻰ ﺍَﺩْﺭِﮐْـﻨـﻰ ﺍَﺩْﺭِﮐْـﻨـﻰ
ﺍﻟـﺴّــﺎﻋَـﺔَ ﺍﻟـﺴّــﺎﻋَــﺔَ ﺍﻟـﺴّــﺎﻋَــﺔَ ﺍﻟْـﻌَـﺠَـﻞَ ﺍﻟْـﻌَـﺠَـﻞَ ﺍﻟْـﻌَـﺠَـﻞَ
ﯾـﺎ ﺍَﺭْﺣَــﻢَ ﺍﻟــﺮّﺍﺣِـﻤـﯿـﻦَ ﺑِــﺤَـﻖِّ ﻣُـﺤَـﻤَّـﺪ ﻭَ ﺍﻟِـﻪِ ﺍﻟـﻄّـــﺎﻫِـــﺮﯾـﻦَ .

" ﺍﻟﻠَّﻬُﻢَّ ﺻَﻞِّ ﻋَﻠَﻰ ﻣُﺤَﻤَّﺪٍ ﻭ ﺁﻝِ ﻣُﺤَﻤَّﺪٍ ﻭﻋَﺠِّﻞْ ﻓَﺮَﺟَﻬُﻢْ ﻭﺳَﻬِّﻞْ ﻣَﺨْﺮَﺟَﻬُﻢْ ﻭ ﺇﻟﻌَﻦْ ﺃﻋْﺪَﺍﺋَﻬُﻢ ﻣﻦ ﺍﻷﻭّﻟﻴﻦَ ﻭَ ﺍﻵﺧِﺮﻳْﻦ "

ﺍﯾﺎﻡ  ﺳﻮﮔﻮﺍﺭﯼ  ﺣضرﺕ  ﺍﺑﺎﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ  تسلیت
ﺁﺟﺮﮎ ﺍﻟﻠﻪ  ﺑﻘﯿﻪ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﺞ

ﻣﻨﺘﻈﺮ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﯽ ﻧﻪ ﭘﺎﯾﺖ ﻧﻪ ﺩﻟﺖ ﻭ ﻧﻪ ﻭﺟﻮﺩﺕ ﺑﻨﺪ ﺩﻧﯿﺎ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﺩ .
ﻣﻨﺘﻈﺮ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﯽ ﺧﻮﻥ ﻫﺰﺍﺭ ﺑﺎﺭ ﺩﺭ ﺭﮔﻬﺎﯾﺖ، ﺟﺎﻧﯽ ﺗﺎﺯﻩ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﺩ ﮐﻪ ﺍﻭ ﻧﯿﺰ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺟﻮﺷﺸﯽ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺍﺳﺖ .
ﻣﻨﺘﻈﺮ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﯽ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺍﻋﻤﺎﻟﺖ ﭘﺮ ﺍﺯ ﺍﺭﺍﺩﺕ ﺑﻪ ﺍﻭﺳﺖ ...
ﺑﺎﺭ ﺧﺪﺍﯾﺎ !
ﺩﺭ ﻓﺮﺝ ﺣﺠﺖ ﺧﻮﺩ ﺗﻌﺠﯿﻞ ﻓﺮﻣﺎ
ﻭ ﺩﺭ ﯾﺎﺭﯼ ﺍﻭ ﺷﺘﺎﺏ ﻧﻤﺎ
ﻭ ﻣﺎ ﺭﺍ ﺍﺯ ﯾﺎﺭﺍﻥ ﻭ ﯾﺎﻭﺭﺍﻥ ﺍﻭ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻩ
ﻭ ﻓﯿﺾ ﺷﻬﺎﺩﺕ ﺩﺭ ﭘﯿﺸﮕﺎﻩ ﺍﻭ ﻧﺼﯿﺐ ﻣﺎ ﻓﺮﻣﺎ

ﺁﻣﯿـﻦ ﯾﺎ ﺭﺏّ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﯿﻦ
طبقه بندی: در مورد امام زمان عج،  ایام رحلت و شهادت و عرض تسلیت،  مناسبتهای قمری، 
[ یکشنبه 2 مهر 1396 ] [ 11:07 ب.ظ ] [ یک بنده ی خدا "دختر خانم" ] [ نظرات ]

این خبر را برسانید به عشاق نجف
بوی سجاده خونین کسی می آید ...


السلام علیک یا امیرالمؤمنین علی ابن ابیطالب


بابا اتاق پرشده از بوی مادرم...
وقتش رسیده پر بکشی سوی مادرم؟!
دیگر خجل نباش تو از روی مادرم...
فرقت شده شبیه به پهلوی مادرم


السلام علیک یا صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف
یا بقیة الله الاعظم
آجرک الله فی مصیبة جدک

طبقه بندی: ایام رحلت و شهادت و عرض تسلیت،  مناسبتهای قمری، 
[ جمعه 4 تیر 1395 ] [ 05:14 ب.ظ ] [ یک بنده ی خدا "دختر خانم" ] [ نظرات ]
[ یکشنبه 23 اسفند 1394 ] [ 10:59 ب.ظ ] [ یک بنده ی خدا "دختر خانم" ] [ نظرات ]
{-t7-}
ببار ای بارون ببار با دلم گریه کن خون ببار
در شب تیره چون زلف یار بهر لیلی چو مجنون ببار ای بارون
انیس غمهای من ، ماه روشن شبهای من
ای مسافر تنهای من ، سرت سلامت آقای من
فدای اشک عزات ، قربون پر شال سیات
کی میشه ما بمیریم برات ای آقا
گریه کنه ت ، می خواد بگرده دور سرت
بره قربون چشم ترت تسلیت بگه بر محضرت ای آقا


طبقه بندی: در مورد امام زمان عج،  در مورد حضرت زهرا س،  ایام رحلت و شهادت و عرض تسلیت،  مناسبتهای قمری، 
[ یکشنبه 23 اسفند 1394 ] [ 02:48 ب.ظ ] [ یک بنده ی خدا "دختر خانم" ] [ نظرات ]
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQwqyjhbGqJGjJEIY_o_9BFIO3iqWtJEAFSiPNzlrq6XauwjVbPAw


دنیا و آدمای این دنیا چه وفایی برای مرد بزرگ و خدایی
مثل امام حسین علیه السلام کرده؟
که برای ماها وفا و خیر و خوبی داشته باشه؟! یا زهرا (س)

هل من ناصر ینصرنی ؟...
و کسی یاریش نکرد و بر عکس تنهایش گذاشتن و بدتر از این,
بر علیه اش شدن. یا زهرا (س) یا مهدی (عج)


اللهم عجل لولیک الفرج
یا زهرا (سلام الله علیها)
یا مهدی (عجل الله تعالی فرجه الشریف)


http://www.ayehayeentezar.com/gallery/images/06774834401324375272.gif
طبقه بندی: ایام رحلت و شهادت و عرض تسلیت،  مناسبتهای قمری،  حرف دل ،  مطالب و نکته های تأمل انگیز، 
[ دوشنبه 4 آبان 1394 ] [ 05:34 ق.ظ ] [ یک بنده ی خدا "دختر خانم" ] [ نظرات ]

به مناسبت اربعین شهادت حضرت اباعبدالله الحسین - علی فانی


[http://www.aparat.com/v/dbFRz]
طبقه بندی: ایام رحلت و شهادت و عرض تسلیت،  مناسبتهای قمری،  آپارات، 
[ جمعه 1 آبان 1394 ] [ 07:07 ب.ظ ] [ یک بنده ی خدا "دختر خانم" ] [ نظرات ]
.

کلیپ بسیار زیبای علمدار با نوای علی فانی (ویژه محرم )


[http://www.aparat.com/v/78KMF]
طبقه بندی: ایام رحلت و شهادت و عرض تسلیت،  مناسبتهای قمری،  آپارات، 
[ جمعه 1 آبان 1394 ] [ 12:47 ب.ظ ] [ یک بنده ی خدا "دختر خانم" ] [ نظرات ]
http://www.behtarinabzar.ir/files/uploads/1414340472.moharam.gif
میگم خدایا چرا اینقدر دلم گرفته هست
و هوای دلم ابریست
و ابرهای سیاه بارانی پرِ و هوای باریدن شدید داره
نگو که داره محرم میاد
نگو که هوای محرم هست که اینقدر کل وجودم رو ابری کرده
نگو که بوی محرم هست که به مشامم میرسه
و کل وجودم  رو غم گرفته
یا حسین
علیه السلام

http://www.behtarinabzar.ir/files/uploads/1414449362.Moharram-Bottom-Left-02.png
یا حسین مظلوم

السلام علیک یا اباعبدالله الحسین (ع)

ادرکنی یا اباعبدالله الحسین (ع)


طبقه بندی: فصل پاییز،  ایام رحلت و شهادت و عرض تسلیت،  مناسبتهای قمری، 
[ شنبه 18 مهر 1394 ] [ 09:22 ب.ظ ] [ یک بنده ی خدا "دختر خانم" ] [ نظرات ]


حضرت پیامبــر اکرم ( صلی الله علیه و اله ) فرمود :
برای شهادت حسین علیه السلام ، حرارت و گرمایی در دلهای مؤمنان است که هرگز سرد و خاموش نمی شود.
 جامع احادیث الشیعه، ج 12، ص 556 


 حضرت امام سجاد ( علیه السلام ) فرمود :
من هرگز شهادت فرزندان فاطمه علیها السلام را به یاد نیاوردم ، مگر آنکه بخاطر آن ، چشمانم اشکبار گشت .
بحارالانوار، ج 46، ص 109

http://mp313.ir/i/upload/1/1405645745.gifhttp://mp313.ir/i/upload/1/1405645745.gifhttp://mp313.ir/i/upload/1/1405645745.gifhttp://mp313.ir/i/upload/1/1405645745.gifhttp://mp313.ir/i/upload/1/1405645745.gifhttp://mp313.ir/i/upload/1/1405645745.gifhttp://mp313.ir/i/upload/1/1405645745.gif

ادامه مطلب

طبقه بندی: حدیث از رسول الله ص،  حدیث از امام علی ع،  حدیث از امام حسین ع،  حدیث از امام سجاد ع،  حدیث از امام محمد باقر ع،  حدیث از امام صادق ع،  حدیت از امام رضا ع،  ایام رحلت و شهادت و عرض تسلیت،  مناسبتهای قمری، 
برچسب ها: ashura،  
[ پنجشنبه 16 آبان 1392 ] [ 07:03 ب.ظ ] [ یک بنده ی خدا "دختر خانم" ] [ نظرات ]
بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحیمِ 

فرا رسیدن ماه محرم را به ساحت مقدس قطب عالم امکان، 
یابن الحسن یابقیةالله الاعظم (عجل الله تعالی فرجه الشریف) به پیشگاه قدسی شما صاحب عزای این ایام عرض تسلیت و تعزیت دارم، 
آجرک الله یابن الحسن فی مصیبت ....  

صلی الله علیک یا أباعبدالله الحسین 

 اَللّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ حَمْدَ الشّاكِرینَ لَكَ عَلٰى مُصابِهِمْ ، اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰى عَظیمِ رَزِیَّتى ، اَللّهُمَّ ارْزُقْنى شَفاعَةَ الْحُسَیْنِ یَوْمَ الْوُرُودِ ، وَثَبِّتْ لى قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَكَ مَعَ الْحُسَیْنِ وَاَصْحابِ الْحُسَیْن ،ِ الَّذینَ بَذَلُوا مُهَجَهُمْ دُونَ الْحُسَیْنِ عَلَیْهِ السَّلامُ

خداوندا ترا سپاس میگویم همانند شکرگزارانت که در مقابل مصیبت سپاس گویند و باز حمد خدا را بر این اندوه بزرگی که نصیبم نموده ، خدایا روزیم گردان شفاعت حسین علیه السلام را در روز ورود (به صحراى قیامت ) و ثابت بدار گام راستیم را در نزد خودت با حسین علیه السلام و یاران حسین آنانكه بى دریغ دادند جان خود را در راه حسین علیه السلام

یارَبَّ الحُسَینِ ، بِحَقِّ الحُسَینِ ، اشفِ صَدرَالحُسَینِ ، بظُهورِالحُجَّة
طبقه بندی: مناجات ،  ایام رحلت و شهادت و عرض تسلیت،  مناسبتهای قمری،  حرف دل ، 
برچسب ها: ashora،  
[ پنجشنبه 16 آبان 1392 ] [ 12:38 ق.ظ ] [ یک بنده ی خدا "دختر خانم" ] [ نظرات ]
دانـی ز چـه رو دیـده مـا می گـریـد 
در مـــاتـــم شــاه اولـیـــا می گـریـد
تنها ز غمش اهل زمین گریان نیست 
عیسی به فلک از این عـــزا می گرید
 

یا حجة بن الحسن العسکری یا قائم آل محمد عجل الله تعالی فرجه الشریف شهادت جانگداز مولای متقیان حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام را بر ساحت مقدس و پیشگاهتان تسلیت عرض می نمایم و به همه ی عاشقان اهل البیت علیهم السلام عرض تسلیت دارم  

السَّلامُ علیكَ یا أَمیرَ المُؤمنینَ عَلیَّ بنَ أَبیطالب 
اللهم العن قتلة امیرالمؤمنین 

کعبه خلــوتگـه اســرار فــراوان علیست 
بیت حق جلوه‎گر از روی درخشان علیست 
در جهان مرد عمل باش و علی را بشناس 
که تــرازوی عمــل کفه و میــزان علیست 
ای کـج انـدیـش مکن غصب خلافت زیــرا 
به خـــــدا بعد نبی سلطنت از آن علیست 
روز محشــر کـه گـذرنـامـه جـنـت طلبـی 
آن گذرنامه به امضاء و به فرمان علیست 
دادگاهـی که به فــردای قیامت بـرپـاسـت 
حکـم حکـم علی و محکمه دیـوان علیست 
کشتن "مرحب" و بگـرفـتـن خـیـبـر در کف 
خاطــرات خــوش دیباچه دوران علیست 
دور شــو ای پسر "عبدود" از دیـده‎ی او 
که شجاعان عرب پشه به میدان علیست 
این حسینی که رئیس الشهدایش خوانند 
با خبر باش که شاگــرد دبستان علیست 
گرچه این دیده ز دیدار نجف محروم است 
در عوض ریزه‎خور سفره احسان علیست 

سید حسن خوش زاد 

روضه شهادت امیرالمومنین علی علیه السلام
 حاج محمود کریمی 


[http://www.aparat.com/v/lOyer]طبقه بندی: ایام رحلت و شهادت و عرض تسلیت،  مناسبتهای قمری،  اشعار،  آپارات، 
[ چهارشنبه 9 مرداد 1392 ] [ 08:52 ب.ظ ] [ یک بنده ی خدا "دختر خانم" ] [ نظرات ]
http://www.askquran.ir/gallery/images/57376/1_333333333.gif


سالگرد ارتحال رهبر کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی ره مرد عزم و اراده و ایستادگی و شهادت حضرت امام موسی کاظم علیه السلام را به پیشگاه و ساحت مقدس عظیم الشأن حضرت بقیة الله الاعظم حضرت ولی عصر و صاحب الزمان حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف صاحب عزا  تسلیت عرض می نمایم  

السلام علیک یا موسی بن جعفر 
یا امام موسی کاظم
سلام بر وسعت  صبر و شکیبایی تو 


============================

اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم


============================
 شجره نامه امام خمینی ره 


مقام معظم رهبری :
ادامه راه امام فقط با بصیرت و صبر ، میسر است .
نگذارید به بهانه های گوناگون ، آدم های کم بصیرت یا کم صبر یا خود خواه یا بی توجه 
به مصالح عمومی مردم ،میان صفوف مستحکم شما فاصله بیاندازد.


پشتیبان ولایت فقیه باشید تا به مملکت شما آسیبی نرسد.ادامه مطلب

طبقه بندی: حدیث،  ایام رحلت و شهادت و عرض تسلیت،  مناسبتهای قمری،  مناسبتهای شمسی،  سخنان گوهر بار امام خامنه ای،  سخنان عالمان،  اشعار، 
[ سه شنبه 14 خرداد 1392 ] [ 04:35 ب.ظ ] [ یک بنده ی خدا "دختر خانم" ] [ نظرات ]
http://www.ayehayeentezar.com/gallery/images/25957670802019041232.gif


السلام علیک یا صاحب الزّمان عجل الله تعالی فرجه الشریف 
السلام علیک یا ابا عبدالله الحسین 
السلام علیک یا قمر بنی هاشم یا ابوالفضل العباس
السلام علیک یا ام البنین ، امّ ابوالفضل العباس

رحلت حضرت ام البنین سلام الله علیها مادر ابوالفضل العباس علیه السلام و همسر فداکار و با وفای علی بن ابی طالب علیه السلام را به پیشگاه مولایمان بر ساحت مقدس صاحب الامر امام عصر و الزّمان عجل الله تعالی فرجه الشریف و نیز بر شما دوستان ، خواهران و برادران دینیم عرض تسلیت دارم 


سیزدهم جمادی الثانی، یادآور روزی غم انگیز است؛ روزی که در آن مادری فداکار و بانویی با عظمت از تبار دلاوران، به سوی معبود پر کشید. ام البنین، مادر پسرانِ علی علیه السلام ، بعد از عمری تلاش، شکیبایی و استقامت با اهدای چهار فرزند رشید به پیش گاه مولایش، حسین بن علی علیه السلام ، با دلی مالامال از محبت و عشق، راهی دیار دوست شد و در بقیع، آرام گاهِ خوبان، در جوار دیگر فرزند زهرا علیهاالسلام برای همیشه رحل اقامت افکند.

نام و مشخصات آن مادر وفادار و فداکار:

نامش فاطمه و کنیه اش امُّ البنین (مادر پسران) است. پدرش حزام فرزند خالد بن ربیعة بن کلاب است، و مادرش شمامه یا لیلاست از خانواده سهل بن عامر بن مالک بن جعفر بن کلاب است که همه پدرانش، از مردان شجاع و نامدار عرب در منطقه حجازند. همچنین جناب امّ البنین با چند واسطه به عبد مناف، جد اعلای رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله ، نسب می رساند. همسرش علی بن ابی طالب علیه السلام و فرزندانش عباس علیه السلام ، عبداللّه ، جعفر و عثمان هستند که هر چهار نفر در سرزمین کربلا و در رکاب امام حسین علیه السلام به شهادت رسیدند. آرام گاه وی در مدینه منوّره و قبرستان بقیع است.

ولادت این مادر ارجمند و وارسته :

در مورد تاریخ دقیق ولادت حضرت ام البنین اطلاعی در دست نیست و تاریخ نگاران سال ولادت او را ثبت نکرده اند، ولی یاد آور شده اند که تولد پسر بزرگ ایشان، حضرت ابوالفضل علیه السلام ، در سال 26 ق اتفاق افتاده است.
برخی از تاریخ نگاران زمان ولادت ایشان را در حدود پنج سال پس از هجرت تخمین می زنند.

ابو الفرج اصفهانی نیز در مقاتل الطالبین از آن بانوی گرامی یاد کرده است. به گواهی تاریخ؛ پدران و داییهای امّ البنین علیهاالسلام در دوران قبل از اسلام در ردیف دلیران عرب محسوب می شده اند و مورخان، آنان را به دلیری و شهامت در رزمگاههای نبرد ستوده اند. آنان افزون بر شجاعت و قهرمانی، سالار و سرور قوم خود نیز بوده اند؛ آن چنان که سلاطین زمان در برابرشان سر تسلیم فرود آورده اند.


ازدواج با امیر مؤمنان علیه السلام:

بعد از آنکه مولای متقیان، حضرت زهرا علیهاالسلام را از دست داد و اشقیای روزگار، آن بانوی بانوان عالم را به شهادت رساندند، فرزندان کوچک آن بزرگوار به مادری نیاز داشتند که در عین حالی که همسری حضرت را عهده دار می شود، برای آن عزیزان نیز مادری مهربان باشد. به همین سبب، امام علی علیه السلام از برادرش عقیل که دانشمندی تبارشناس در جهان عرب بود، چنین درخواست کرد: «اُنْظُرْ لِی اِمْرَأَةً قَدْ وَلَدَتْها الْفُحُولَةُ مِنَ الْعَرَبِ لاِتَزَوَّجَها فَتَلِدَ لِی غُلاما فارِسا؛ برای همسری ام؛ بانویی از میان اعراب انتخاب کن که از نسل دلیرمردان عرب باشد و پسری جوانمرد و شجاع برایم به دنیا آورد.» عقیل نیز بعد از فکر و اندیشه به امام پیشنهاد کرد که با امّ البنین کلابیه ازدواج کند؛ چرا که در میان اعراب، شجاع تر از نیاکان او یافت نمی شود. مولای متقیان نیز رأی برادرش را پسندید و عقیل را به خواستگاری فرستاد.

حضرت ام البنین و مادر و پدر گرامیشان با سربلندی و افتخار به عقیل پاسخ مثبت دادند و پیوندی همیشگی بین وی و مولای متقیان، علی بن ابی طالب علیه السلام برقرار شد. امام علی علیه السلام در همان آغاز زندگی مشترک، فاطمه کلابیه را که هنوز دختری جوان بود، دارای کمال عقل، ایمانی عمیق و استوار، اخلاق و صفات عالی و خصلتهای نیکو مشاهده کرد و مقدم او را گرامی داشت و از صمیم قلب در حفظ حرمتش کوشید.

همان روز که پای در خانه مولا علی علیه السلام گذاشت، حسنین علیهماالسلام هر دو بیماری داشتند و در بستر افتاده بودند؛ اما نو عروس خاندان ابو طالب علیه السلام به محض آنکه وارد خانه شد، خود را به بالین آن دو عزیز عالَم وجود رسانید و همچون مادری مهربان به دلجویی و پرستاری آنان پرداخت.

نوشته اند حضرت امّ البنین علیهاالسلام وقتی به خانه حضرت علی علیه السلام آمد، به آن حضرت، پیشنهاد کرد او را به جای فاطمه ـ که اسم قبلی و اصلی وی بود ـ با کنیه اش «امّ البنین» صدا زند تا حسنین علیهماالسلام با شنیدن نام فاطمه، به یاد مادر خویش، فاطمه زهرا علیهاالسلام نیفتند و در نتیجه، خاطرات تلخ گذشته در ذهنشان تداعی نشود و رنج بی مادری آنها را نیازارد.

حضرت ام البنین سلام الله علیها از امیر المومنین علی علیه السلام صاحب چهار فرزند ذکور شدند که همگی آنها در روز عاشورا در رکاب سید الشهدا علیه السلام به شهادت رسیدند، نام های ایشان عبارتند از :
عباس بن علی ، عثمان بن علی ، جعفر بن علی ، عبدالله بن علی
 که سرور همه آنان حضرت عباس علیه السلام است که در چهارم شعبان سال 26 هجری در مدینه متولد شد.

در وجود شریف حضرت ابوالفضل علیه السلام  فرزند  رشید و دلاور ام البنین سلام الله علیها دو گونه شجاعت در هم آمیخته است : 1. شجاعت هاشمى و علوى كه ارجمندتر و والاتر است و از جانب پدر سرور اوصیا به او رسیده ؛ و 2. شجاعت عامرى كه از جانب مادرش ام البنین سلام الله علیها ارث برده است ، زیرا كه در میان تیره مادریش جدى پیراسته چون عامر بن مالك بن جعفر بن كلاب (جد ثمامه مادر ام البنین ) بوده است كه به سبب قهرمان سالارى و شجاعتش او را ملا الاءسنة یعنى كسى كه سر نیزه ها را به بازى مى گیرد، مى نامیدند. این لقب را نخستین بار حسان در باب او به كار برد، چون دید كه یك تنه با شجاعانى كه او را احاطه كرده بودند پیكار مى كند.


هر یک از این چهار جوان تربیت یافته در مکتب امّ البنین علیهاالسلام ، در مرحله نخست از اوصاف والای پدر گرامی شان علی علیه السلام تأثیر پذیرفته بودند و در مرحله بعد از مادر با کمال خود ادب و ایثار را فرا گرفته بودند. هر یک از آنان به تنهایی اسوه رشادت، نجابت، شرافت، جوانمردی، اخلاق و کمالات انسانی بودند.

فرزندان ام البنین - همگى - در كربلا شهید شدند و نسل ام البنین علیه السلام از طریق عبیدالله بن قمر بنى هاشم بسیار مى باشند. چون بشیر به فرمان امام زین العابدین علیه السلام وارد مدینه شد تا مردم را از ماجراى كربلا و بازگشت اسراى آل الله با خبر سازد در راه ام البنین سلام الله علیه او را ملاقات كرد و فرمود: اى بشیر، از امام حسین علیه السلام چه خبر دارى ؟ بشیر گفت : اى ام البنین ، خداى تعالى ترا صبر دهد كه عباس ‍ تو كشته گردید. ام البنین سلام الله علیه فرمود:  از حسین سلام الله علیه مرا خبر ده . بدینگونه ، بشیر خبر قتل یك یك فرزندانش را به او خبر داد، اما ام البنین پیاپى از امام حسین علیه السلام خبر مى گرفت وى گفت : فرزندان من و آنچه در زیر آسمان است ، فداى حسینم باد! و چون بشیر خبر قتل آن حضرت را به او داد صیحه اى كشید و گفت : اى بشیر، رگ قلبم را پاره كردى ! و صدا به ناله و شیون بلند كرد.

مامقانى گوید: این شدت علاقه ، كاشف از بلندى مرتبه او در ایمان ، و قوت معرفت او به مقام امامت است كه شهادت چهار جوان خود را كه نظیر ندارند در راه دفاع از امام زمان خویش سهل مى شمارد.


در هنگام شهادت مولای متقیان حضرت علی بن ابی طالب علیه السلام فرزند بزرگ امّ البنین، عباس بن علی علیه السلام در حدود چهارده سال سن داشت و برادرانش از او کم سن تر بودند. بعد از آن، فداکاری مادر بزرگوارشان و رهنمودهای حسنین علیهماالسلام چراغ راه آنان بود.

این زن فداکار و ایثارگر، جوانی و نیروی خویش را با تمام وجود، صرف تربیت و حفظ فرزندان مولای متقیان کرد و بسان مادری مهربان و دلسوز در خدمت آنها بود. همه فرزندان امّ البنین به شایسته ترین وجه تربیت شدند و در نهایت با کمال عشق و علاقه در راه اعتلای کلمه حق و در رکاب امام به حق، هستی خود را تقدیم کردند.


به دو نمونه از موارد صبر و بردباری آن بانوی فرشته خو در مقابل مشکلات:

1. مورخان نقل می کنند که روزی امیر مؤمنان، عباس علیه السلام را در دامان خود گذاشت، آستینهایش را بالا زد و امام درحالی که به شدت می گریست به بوسیدن بازوان عباس علیه السلام پرداخت. امّ البنین حیرت زده از این صحنه، از امام پرسید: «چرا گریه می کنید؟»
حضرت با صدایی آرام و اندوه زده پاسخ داد: «به این دو دست نگریستم و آنچه را بر سرشان خواهد آمد، به یاد آوردم.»
امّ البنین شتابان و هراسان پرسید: «چه بر سر آنها خواهد آمد؟»
حضرت با آوایی مملوّ از غم و اندوه و تأثر فرمود: «آنها از ساعد قطع خواهند شد.»
این کلمات چون صاعقه ای بر امّ البنین فرود آمد و قلبش را ذوب کرد. سپس او با اضطراب و به سرعت پرسید: «چرا قطع می شوند؟» امام به او خبر داد که فرزندش در راه یاری اسلام و دفاع از برادرش، حافظ شریعت الهی و ریحانه رسول اللّه صلی الله علیه و آله دستانش قطع خواهد شد. امّ البنین به شدت گریست و زنان همراه او نیز در غم، رنج و اندوهش شریک شدند.
در این لحظه بود که امّ البنین عظمت و عمق ایمان خود را نشان داد و به دامن صبر و بردباری چنگ زد و خدای را سپاس گفت که فرزندش، فدایی سبط گرامی رسول خدا صلی الله علیه و آله و ریحانه او خواهد بود.

2. جمله معروف او هنگام شنیدن خبر شهادت چهار فرزند خویش مقام صبر و تحمل این مادر را آشکار کرده و زینت بخش صفحات تاریخ کربلا شده است. با آنکه بشیر خبر شهادت حضرت ابو الفضل علیه السلام 34 ساله، عبد اللّه 24 ساله، عثمان 21 ساله و جعفر 19 ساله را به مادرشان می دهد، وی صبر و بردباری می کند و فقط از امام خود می پرسد.

http://www.ayehayeentezar.com/gallery/images/89384567704726041665.jpg

امّ البنین و اشعار عاشورایی:

سید محسن امین درباره امّ البنین علیهاالسلام می گوید: «او شاعری خوش بیان و از خانواده ای اصیل و شجاع بود.»
هنگامی که زنها او را با عنوان امّ البنین خطاب می کردند و به وی تسلیت می دادند، این ابیات را سرود:
لا تَدْعُوِنِّی وَیْکِ اُمُّ الْبَنِینتُذَکِّرنِی بِلُیُوثِ الْعَرِینِ
یعنی ای زنان مدینه! دیگر مرا امّ البنین نخوانید و مادر شیران شکاری ندانید.
کانَتْ بَنُونَ لِی اُدْعی بِهِمْوَالْیَوْمَ اَصْبَحْتُ وَلا مِنْ بَنِینِ
مرا فرزندانی بود که به سبب آنها امّ البنینم می گفتند، ولی اکنون دیگر برای من فرزندی نمانده است و همه را از دست داده ام.
اَرْبَعَةٌ مِثْلُ نُسُورِ الرُّبیقَدْ واصَلُوا الْمَوْتَ بِقَطْعِ الْوَتِینِ
آری، من چهار باز شکاری داشتم که آنها را هدف تیر قرار دادند و رگ گردن آنها را قطع کردند.
تَنازَعَ الْخِرْصانُ اَشْلائَهُمْفَکُلُّهُمْ اَمْسَوا صَرِیعا طَعِینْ
دشمنان با نیزه های خود ابدان طیبه آنها را از هم متلاشی کردند و در حالی روز را به پایان بردند که همه آنها با جسد چاک چاک بر روی زمین افتاده بودند.
یا لَیْتَ شِعْرِی اَکَما اَخْبَرُوبِاَنَّ عَبّاسا قَطِیعُ الْیَمِینِ
ای کاش می دانستم آیا این خبر درست است که دستهای فرزندم عباس را از تن جدا کردند؟!


و در اشعار دیگری می گوید:

یا مَنْ رَاءَی الْعَبّاسَ کَرَّ عَلی جَماهِیرِ النَّقَدِوَوَراهُ مِنْ اَبْناءِ حَیْدَرَ کُلُّ لَیْثٍ ذِی لِبَدٍ
ای کسی که [فرزند عزیزم]، عباس را دیده ای که با دشمنان بزدل در قتال است [و آن فرزند حیدر کرار، پدروار، حمله می کند] و فرزندان دیگر علی مرتضی ـ که هر یک نظیر شیر شکاری هستند ـ در پیرامون وی مبارزه می کنند.
نُبِّئْتُ اَنَّ ابْنِی اُصِیبَ بِرَأسِهِ مَقْطُوعُ یَدٍوَیْلِی عَلی شِبْلِی اَمالَ بِرَأسِهِ ضَرْبُ الْعَمَدِ
به من خبر داده اند که بر سر فرزندم عباس، عمود آهن زدند؛ در حالی که دست در بدن نداشته است. ای وای بر شیر بچه من که عمود آهنین بر فرق سرش زدند!
لَوْ کانَ سَیْفُکَ فِی یَدَیْکَلَما دَنی مِنْکَ اَحَدٌ
پسرم عباس! اگر [دست در تن داشتی و] شمشیرت در دستت بود، کدام کس جرأت داشت که به تو نزدیک شود.

امام باقر علیه السلام می فرماید: «جناب امّ البنین علیهاالسلام بعد از واقعه عاشورا و دریافت خبر شهادت فرزندان رشیدش، و به ویژه خبر شهادت امام حسین علیه السلام همواره در مدینه، کنار قبرستان بقیع می آمد و برای آن رادمردان الهی با سوز و گداز خاصی عزاداری می کرد و یاد و نام آن گرامیان را زنده نگه می داشت. در آنجا مردم مدینه حضور می یافتند و افزون بر حزن و اندوه در مصیبت حماسه سازان عاشورا، پیامها و سخنان آن بانوی با فضیلت را می شنیدند تا آنجا که مروان، از دشمنان اهل بیت علیهم السلام هم از اشعار و ندبه های جانسوز امّ البنین علیهاالسلام ، متأثر می شد و گریه می کرد.

از ویژگیهای بسیار مهم اشعار امّ البنین، توجه به رویدادهای سیاسی زمان و مسائل مربوط به آن است. وی پس از واقعه عاشورا با استفاده از هنر مرثیه خوانی و نوحه سرایی، توانست ندای مظلومیت و حق طلبی حماسه آفرینان کربلا را به گوش نسلهای آینده برساند و مردمان غفلت زده را بیدا سازد.

سرانجام، زندگی سراسر فضیلت، مهر، عاطفه و مبارزه حضرت امّ البنین علیهاالسلام ، در حدود ده سال بعد از حادثه کربلا به پایان رسید. او در طول زندگی با برکت خویش، پیام رسان شهیدان راه فضیلت و تداوم بخش راه امامت بود و رسالت خویش را به طور کامل ادا کرد.

آن بانوی بزرگوار پس از حادثه جانسوز کربلا، بار رسالت سیاسی و اجتماعی خویش را در زنده نگه داشتن حماسه جاویدان عاشورای حسینی به زیباترین شکل ممکن به انجام رسانید. آن بانوی بزرگوار، در سال 69 هجری قمری دار فانی را وداع گفت و در قبرستان بقیع در کنار عمه های پیامبر (صفیه و عاتکه) و چهار امام معصوم علیهم السلام و دیگر چهره های درخشان شریعت محمدی صلی الله علیه و آله به خاک سپرده شد.ادامه مطلب

طبقه بندی: حدیث،  ایام رحلت و شهادت و عرض تسلیت،  مناسبتهای قمری،  اشعار، 
[ سه شنبه 3 اردیبهشت 1392 ] [ 02:20 ب.ظ ] [ یک بنده ی خدا "دختر خانم" ] [ نظرات ]


السـلام علیـک یا اباصالح المهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف 
یا مولای یا اباصالح المهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف امشب شب شهادت جانگداز بی بی دو عالم حضرت صدیقه مطهره فاطمه الزهرا سلام الله علیها است به پیشگاه و بر ساحت مقدس شریفتون تسلیت عرض می نمایم
آجرک الله یا صاحب الزمان فی مصیبت امّکبعضى نوشته ‏اند: که حضرت فاطمه زهرا علیهاالسلام به خاطر طاهره بودن به غسل نیازى نداشته است. امام صادق علیه‏السلام فرمود: امیرالمؤمنین على علیه‏السلام فاطمه زهرا را غسل داد زیرا او صدیقه و معصومه بود نباید جز معصوم، دیگرى او را غسل دهد چنانچه مریم را جز عیسى علیه‏السلام کسى غسل نداد(فاطمة الزهرا سیدة نساءالعالمین/ 439)
امام علیه‏السلام چون کافور بر بدن مطهرش ریخت این دعا را خواند:
اللهم انها امتک و بنت رسولک و خیرتک من خلقک اللهم لقنها حجتها و اعظم برهانها و اعل درجتها و اجمع بینها و بین محمد صلى اللَّه علیه و آله.
پروردگار این است کنیز تو و دختر پیغمبر تو و بهترین خلق تو بارالها
حجتش را تلقینش کن و برهانش را بزرگ دار و درجه‏اش را بالا ببر
و جمع کن بین او و بین محمد صلى اللَّه علیه و آله و او را با حبیبت در یک درجه بدار.

آنگاه از حنوط باقیمانده رسول‏اللَّه او را حنوط کرد و در هفت پارچه کفن پوشانید و عبا را بر روى آنها انداخت سپس فرزندانش را صدا کرد تا بیابند و بار دیگر از مادر توشه برگیرند. على علیه‏السلام صدا زد: یا ام‏کلثوم، یا زینب، یا فضه یا حسن یا حسین هلموا و تزودا من امکم الزهراء فهذا الفراق و اللقاء فى الجنة
بیائید از مادرتان زهرا توشه بردارید که این دیدار آخر است و ملاقات بعدى در بهشت است حسن و حسین علیهماالسلام آمدند کنار جسد مطهر مادر مى‏نالیدند فرزندان آن بانوى بزرگوار هر کدام اندوه دل را به اشک دیده فرونشانده و مى‏گفتند مادر وقتى خدمت جد ما رسول‏اللَّه رسیدى فاقرئیه منا السلام.
سلام ما را به او ابلاغ نما و بگو که ما بعد از تو یتیم شدیم، امیرالمؤمنین علیه‏السلام مى ‏فرماید: ناگهان دیدم که مادرشان آغوش باز کرد و آن دو عزیزش را به سینه‏اش چسبانید که هماندم شنیدم هاتفى از آسمان ندا مى‏کند.
یا اباالحسن ارفع هما عنها فلقد ابکیا واللَّه ملائکة السماء. یا على حسن و حسین را از روى نعش مادر بلند کن به خدا سوگند اینها فرشتگان آسمان را به گریه درآوردند(فاطمة الزهرا بهجة قلب المصطفى/ 579)


shameeshameeshameeطبقه بندی: در مورد حضرت زهرا س،  حدیث،  ایام رحلت و شهادت و عرض تسلیت،  مناسبتهای قمری، 
[ شنبه 24 فروردین 1392 ] [ 09:11 ب.ظ ] [ یک بنده ی خدا "دختر خانم" ] [ نظرات ]
السـلام علیک یا بقیـة الله فی ارضـه السـلام علیک یا مـولای یا اباصـالح المـهــدی و رحـمة الله و برکاته
اللهــــــــم عجـــــــــل لولیـــــــک الفــــــــــــرج
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم
یا مولای یا صاحب عزای ایام فاطمیه یا اباصالح المهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف ایام فاطمیه ، شهادت جانگداز بی بی دو عالم 
حضرت صدیقه مطهره فاطمه الزهرا سلام الله علیها را به پیشگاه و بر ساحت مقدس شریفتون تسلیت عرض می نمایم.
اجرک الله یا بقیه الله فی مصیبت امّک
عالم فدک  فاطمه الزهرا سلام الله علیها است.


دل خورشید محک داشت؟ نداشت!

یا به او آینه شک داشت؟ نداشت!

آسمانی که فلک می بخشید

احتیاجی به فدک داشت؟ نداشت!

غیر دیوار و در و آوارش ،

شانه ی وحی کمک داشت؟ نداشت!

مردم شهر به هم می گفتند

در این خانه ترک داشت؟ نداشت!

شب شد و آینه ی ماه شکست!

دست این مرد نمک داشت؟ نداشت!

تو بپرس از دل پرخون غمت!

چهره ی یاس کتک داشت؟ نداشت!

نداشت! نداشت...!

بر بانوی مطهرمان گریه می كنیم ...

بر بانوی مطهرمان گریه می کنیـــــــم

بر آن همیشه بهترمان گریه می کنیـم

با این دو زمزمی که خداوند داده است

بر آیه های کوثرمان گریه می کنیـــــم

بــــــر روی بالهـــــــای سپــــید ملائکه

بر آن کبود پیکرمان گریـــه می کنیـــم

کنجی نشسته ایم و کنار پیمبـــــــران

بر دختر پیمبرمان گریه می کنیــــــــم

بر لاله های بستر او خیره می شویـم

بر آنچه آمده سرمان گریه می کنیـــم

دیر آمدیم و حادثــــــه او را ز مـــــــــا

حالا کنار باورمان گریه می کنیـــــــــم

قبل از حساب،صبح قیامت که می شود

اوّل برای مادرمـــان گریه می کنیــــم

علی اکبر لطیفیان

طبقه بندی: در مورد حضرت زهرا س،  ایام رحلت و شهادت و عرض تسلیت،  مناسبتهای قمری،  مناسبتهای شمسی،  اشعار، 
[ شنبه 10 فروردین 1392 ] [ 10:01 ب.ظ ] [ یک بنده ی خدا "دختر خانم" ] [ نظرات ]
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.

تعداد کل صفحات : 2 ::      1   2  

درباره وبلاگ

بِســـــــمِ اللهِ الرَّحـــــَــمٰنِ الرَّحــــِـــیم
خداوندا
ازم دور نشو حتی اگر دور شدم
حتی اگر چشمانم ندید و گوشهایم صدایت را نشنید
من از توام پس بی تو نابودم
تنهایم مگذار
آمین یا رب العالمین به حق چهارده معصوم علیهم السلام

ღღღღ☫♪♫Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ♪♫☫ღღღღ

خداوندا قرارم باش
یارم باش
جهان تاریكی محض است و میترسم
كنارم باش
كنارم باش
كنارم باش
آمین یا رب العالمین به حق چهارده معصوم علیهم السلام

ღღღღ☫♪♫Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ♪♫☫ღღღღ

ﺧُﺪﺍﯾــﺎ ﻣﺮﺍ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﮕﺬﺍﺭ؛
ﮐﻪ ﻣﺒﺎﺩﺍ ﻧﮕﺎﻫﻢ ﺑﻪ ﻧﮕﺎﻩ ﺑﻨﺪﻩ ﺍﯼ ﺍﺯ ﺟﻨﺲ ﺧﺎﮎ ﻣﺤﺘﺎﺝ ﺷﻮﺩ.
آمین یا رب العالمین به حق چهارده معصوم علیهم السلام

ღღღღ☫♪♫Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ♪♫☫ღღღღ

یا ربـے
آرزوے مـטּ!
بالـاتریـטּ خواهش!
فاصــله بگـذار میاטּ مـטּ و هر چه نمـےگـذارد بـنـدگے کنـمـ !
آمین یا رب العالمین به حق چهارده معصوم علیهم السلام

ღღღღ☫♪♫Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ♪♫☫ღღღღ

اللهم أنزل علی قلبی السکینه
آمین یا رب العالمین به حق چهارده معصوم علیهم السلام

ღღღღ☫♪♫Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ♪♫☫ღღღღ

السلام علیک یا بقیة الله فی ارضه
السلام علیک یامولای یا اباصـالح المهـدی
و رحمة الله و برکاته
اللهم عجل لولیک الفرج
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم

دلم به مستحبی خوش است که جوابش واجب است... "سلام علی آل یس"

یا آل یاسین یا بقیة الله
یا مولای یا اباصالح المهدی
یابن الحسن یا صاحب الزمان (عج)
به خوبا سر می زنی مگه بدا دل ندارن
یه سر هم به ما بدا بزن
ای خوب خوبا آقا جون
ما بدا که بیشتر به شما محتاجتریم آقاجون
یا زهرا سلام الله علیها

ღღღღ☫♪♫Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ♪♫☫ღღღღ

با سلام بازدیدکننده گان عزیز
این وبلاگ شخصی هست که با توجه به حال و روحیاتم پستهایی رو درج می کنم.

ღღღღ☫♪♫Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ♪♫☫ღღღღ
لینک دوستان
پیوندهای روزانه
نظر سنجی
چند صلوات برای سلامتی و تعجیل در فرج و ظهور حضرت امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف هدیه می کنید؟موضوعات وب
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :
امکانات وب
دعای عظم البلا
حدیث موضوعی


ساخت فلش مدیا پلیر
دعای فرج
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات