أَلَیسَ اللهُ بِکَافٍ عَبدَهُ
آیا خدا برای بنده اش کافی نیست؟
قالب وبلاگ
http://susawebtools.ir/img/gallery/linepic/1022.gif
یارَبَّ الحُسَینِ ، بِحَقِّ الحُسَینِ ، اشفِ صَدرَالحُسَینِ ، بظُهورِالحُجَّة

السلام علیک یا ثارالله و ابن ثاره

اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم
طبقه بندی: در مورد امام زمان عج،  مناسبتهای قمری،  مناجات ، 
[ دوشنبه 3 مهر 1396 ] [ 10:48 ب.ظ ] [ یک بنده ی خدا "دختر خانم" ] [ نظرات ]
http://susawebtools.ir/img/gallery/linepic/1022.gif
سلام ﺑﺮ ﺣﺴﯿﻦ ﺯﻣﺎﻥ ، ﻏﺮﯾﺐ ﻓﺎﻃﻤﻪ ، ﻣﻬﺪﯼ ﻣﻨﺘﻈﺮ ‏( ﻋﺞ ‏)

ﺩﻋﺎﯼ  ﻓﺮﺝ

  ﺑﺴﻢ ﺍﻟﻠﻪ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺍﻟﺮﺣﯿﻢ
  ﺍِﻟﻬﻰ ﻋَﻈُﻢَ ﺍﻟْﺒَﻼﺀُ ﻭَ ﺑَﺮِﺡَ ﺍﻟْـﺨَـﻔـﺂﺀُ ﻭَ ﺍﻧْـﮑَـﺸَـﻒَ ﺍﻟْـﻐِـﻄﺂﺀُ
ﻭَ ﺍﻧْـﻘَـﻄَـﻊَ ﺍﻟـﺮَّﺟـﺂﺀُ ﻭَ ﺿـﺎﻗَـﺖِ ﺍﻻْ ﺭْﺽُ ﻭَ ﻣُـﻨِـﻌَـﺖِ ﺍﻟﺴَّـﻤـﺂﺀُ
ﻭَ ﺍَﻧْﺖَ ﺍﻟْـﻤُـﺴْـﺘَـﻌـﺍﻥُ ﻭَ ﺍِﻟَﯿْﮏَ ﺍﻟْـﻤُـﺸْـﺘَـﮑـﻯ ﻭَ ﻋَـﻠَـﯿْـﮏَ ﺍﻟْـﻤُـﻌَـﻮَّﻝُ
ﻓِـﻰ ﺍﻟـﺸِّــﺪَّﺓِ ﻭَ ﺍﻟـﺮَّﺧــﺂﺀِ ﺍَﻟـﻠّـﻬُﻢَّ ﺻَـﻞِّ ﻋَـﻠﻰ ﻣُـﺤَـﻤَّـﺪ ﻭَ ﺍﻝِ ﻣُـﺤَـﻤَّـﺪ
ﺍُﻭﻟِــﻰ ﺍﻻْﻣْﺮِ ﺍﻟَّــﺬﯾﻦَ ﻓَـﺮَﺿْـﺖَ ﻋَـﻠَـﯿْـﻨﺎ ﻃـﺎﻋَـﺘَـﻬُـﻢْ ﻭَ ﻋَـﺮَّﻓْـﺘَـﻨـﺎ ﺑِـﺬﻟِﮏَ
ﻣَـﻨْـﺰِﻟَـﺘَـﻪْﻢـُ ﻓَـﻔَـﺮِّﺝْ ﻋَـﻨّـﺎ ﺑِـﺤَــﻘِّــﻬِــﻢْ ﻓَــﺮَﺟـﺎً ﻋـﺎﺟِــﻼ ﻗَــﺮﯾـﺒـﺎً ﮐَـﻠَـﻤْـﺢِ ﺍﻟْـﺒَـﺼَﺮِ
ﺍَﻭْ ﻫُـﻮَ ﺍَﻗْـﺮَﺏُ ﯾﺎ ﻣُـﺤَـﻤَّـﺪُ ﯾـﺎ ﻋَـﻠِﻰُّ ﯾـﺎ ﻋَـﻠِـﻰُّ ﯾـﺎ ﻣُـﺤَـﻤَّـﺪُ ﺍِﮐْـﻔِـﯿـﺎﻧـﻰ
ﻓَـﺎِﻧَّـﮑُـﻤﺎ ﮐـﺎﻓِـﯿﺎﻥِ ﻭَ ﺍﻧْـﺼُـﺮﺍﻧـﻰ ﻓَـﺎِﻧَّــﮑُﻤﺎ ﻧـﺎﺻِـﺮﺍﻥِ ﯾــﺎ ﻣَــﻮْﻻﻧـﺎ ﯾـﺎ ﺻﺎﺣِﺐ ﺍﻟﺰَّﻣﺎﻥِ
ﺍﻟْـﻐَـﻮْﺙَ ﺍﻟْـﻐَــﻮْﺙَ ﺍﻟْـﻐَــﻮْﺙَ ﺍَﺩْﺭِﮐْـﻨـﻰ ﺍَﺩْﺭِﮐْـﻨـﻰ ﺍَﺩْﺭِﮐْـﻨـﻰ
ﺍﻟـﺴّــﺎﻋَـﺔَ ﺍﻟـﺴّــﺎﻋَــﺔَ ﺍﻟـﺴّــﺎﻋَــﺔَ ﺍﻟْـﻌَـﺠَـﻞَ ﺍﻟْـﻌَـﺠَـﻞَ ﺍﻟْـﻌَـﺠَـﻞَ
ﯾـﺎ ﺍَﺭْﺣَــﻢَ ﺍﻟــﺮّﺍﺣِـﻤـﯿـﻦَ ﺑِــﺤَـﻖِّ ﻣُـﺤَـﻤَّـﺪ ﻭَ ﺍﻟِـﻪِ ﺍﻟـﻄّـــﺎﻫِـــﺮﯾـﻦَ .

" ﺍﻟﻠَّﻬُﻢَّ ﺻَﻞِّ ﻋَﻠَﻰ ﻣُﺤَﻤَّﺪٍ ﻭ ﺁﻝِ ﻣُﺤَﻤَّﺪٍ ﻭﻋَﺠِّﻞْ ﻓَﺮَﺟَﻬُﻢْ ﻭﺳَﻬِّﻞْ ﻣَﺨْﺮَﺟَﻬُﻢْ ﻭ ﺇﻟﻌَﻦْ ﺃﻋْﺪَﺍﺋَﻬُﻢ ﻣﻦ ﺍﻷﻭّﻟﻴﻦَ ﻭَ ﺍﻵﺧِﺮﻳْﻦ "

ﺍﯾﺎﻡ  ﺳﻮﮔﻮﺍﺭﯼ  ﺣضرﺕ  ﺍﺑﺎﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ  تسلیت
ﺁﺟﺮﮎ ﺍﻟﻠﻪ  ﺑﻘﯿﻪ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﺞ

ﻣﻨﺘﻈﺮ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﯽ ﻧﻪ ﭘﺎﯾﺖ ﻧﻪ ﺩﻟﺖ ﻭ ﻧﻪ ﻭﺟﻮﺩﺕ ﺑﻨﺪ ﺩﻧﯿﺎ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﺩ .
ﻣﻨﺘﻈﺮ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﯽ ﺧﻮﻥ ﻫﺰﺍﺭ ﺑﺎﺭ ﺩﺭ ﺭﮔﻬﺎﯾﺖ، ﺟﺎﻧﯽ ﺗﺎﺯﻩ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﺩ ﮐﻪ ﺍﻭ ﻧﯿﺰ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺟﻮﺷﺸﯽ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺍﺳﺖ .
ﻣﻨﺘﻈﺮ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﯽ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺍﻋﻤﺎﻟﺖ ﭘﺮ ﺍﺯ ﺍﺭﺍﺩﺕ ﺑﻪ ﺍﻭﺳﺖ ...
ﺑﺎﺭ ﺧﺪﺍﯾﺎ !
ﺩﺭ ﻓﺮﺝ ﺣﺠﺖ ﺧﻮﺩ ﺗﻌﺠﯿﻞ ﻓﺮﻣﺎ
ﻭ ﺩﺭ ﯾﺎﺭﯼ ﺍﻭ ﺷﺘﺎﺏ ﻧﻤﺎ
ﻭ ﻣﺎ ﺭﺍ ﺍﺯ ﯾﺎﺭﺍﻥ ﻭ ﯾﺎﻭﺭﺍﻥ ﺍﻭ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻩ
ﻭ ﻓﯿﺾ ﺷﻬﺎﺩﺕ ﺩﺭ ﭘﯿﺸﮕﺎﻩ ﺍﻭ ﻧﺼﯿﺐ ﻣﺎ ﻓﺮﻣﺎ

ﺁﻣﯿـﻦ ﯾﺎ ﺭﺏّ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﯿﻦ
طبقه بندی: در مورد امام زمان عج،  ایام رحلت و شهادت و عرض تسلیت،  مناسبتهای قمری، 
[ یکشنبه 2 مهر 1396 ] [ 11:07 ب.ظ ] [ یک بنده ی خدا "دختر خانم" ] [ نظرات ]


همه جا زمزمه عید و هلال است بیا
عاشقان را هوس روز وصال است بیا

بے تو کی عید بود بر همه ے منتظران؟
ماه من رؤیت تو، عین ڪمال است بیا

اَلَّلهُمـّ؏جِّل‌لِوَلیِڪَ‌الفَرَج

430505926_185417.jpgطبقه بندی: در مورد امام زمان عج،  مناسبتهای قمری،  اشعار، 
[ دوشنبه 5 تیر 1396 ] [ 08:15 ب.ظ ] [ یک بنده ی خدا "دختر خانم" ] [ نظرات ]

یا صاحب الزمان …

« عید » ما دیدن رخسار مه توست بیا
عالمی چشم به راه سپه توست بیا

« ای که یک گوشه نگاهت غم عالم ببرد »
این دلم منتظرِ « یک نگه » توست بیا

عید سعید فطر مبارک باد

477939_LycJROhB.jpgطبقه بندی: در مورد امام زمان عج،  مناسبتهای قمری،  ایام اعیاد و ولادت و عرض تبریک،  اشعار، 
[ دوشنبه 5 تیر 1396 ] [ 08:11 ب.ظ ] [ یک بنده ی خدا "دختر خانم" ] [ نظرات ]

http://s4.picofile.com/file/8100017550/HAZRAT_MAHDI_02.gif

من آمده ام بهر تمنای حضورت؛
هر لحظه بر آنم به تمنای ظهورت..

آقای مهربانم عیدت مبارک
عید فطر هم آمد؛ اما نیامدی..

430532799_184844.jpgطبقه بندی: در مورد امام زمان عج،  مناسبتهای قمری،  اشعار، 
[ دوشنبه 5 تیر 1396 ] [ 06:00 ب.ظ ] [ یک بنده ی خدا "دختر خانم" ] [ نظرات ]
kawaii heart garlandkawaii heart garlandkawaii heart garland

بانگ زند حضرت روحُ الامین

"مــایه ی آسایه ی" اهلِ زمین!

خلق همه چشم به راهِ تواند

رخ بنمــا، عید شود نــــازنین

Screenshot_۲۰۱۷-۰۶-۲۵-۲۱-۳۵-۰۹-1-1.jpgطبقه بندی: در مورد امام زمان عج،  مناسبتهای قمری،  اشعار، 
[ دوشنبه 5 تیر 1396 ] [ 05:55 ب.ظ ] [ یک بنده ی خدا "دختر خانم" ] [ نظرات ]
kawaii heart garlandkawaii heart garland

صد شکر خدا، نام مرا نیز ملائک
در دفتر سی برگه ی این ماه نوشتند

هر چند که از یاد خدا غافلم اما
در زمره ی افراد خدا خواه نوشتند

وقتی سخن از نمره ی ما بود در این ماه
این اسم مرا نیز به اکراه نوشتند

عید آمده هنگامه ی پاداش رسیده
پاداش من اندازه ی یک کاه نوشتند

از منتظران نیز در این ماه بگویم
هر حرف مرا همره یک آه نوشتند

علی گلی حسین آبادی؛ غمکده


1497654204051.jpgطبقه بندی: ایام اعیاد و ولادت و عرض تبریک،  مناسبتهای قمری،  اشعار، 
[ دوشنبه 5 تیر 1396 ] [ 05:49 ب.ظ ] [ یک بنده ی خدا "دختر خانم" ] [ نظرات ]
یا صــاحب الـزمان!

اگر چه عید فیض و عید نور است
تمام عیدها، روز ظهور است....

أللهمّ‌عجّل‌لولیكَ‌الفرج

431838654_156465.jpgطبقه بندی: در مورد امام زمان عج،  مناسبتهای قمری، 
[ دوشنبه 5 تیر 1396 ] [ 05:34 ب.ظ ] [ یک بنده ی خدا "دختر خانم" ] [ نظرات ]
http://pichak.net/blogcod/zibasazi/06/image/pichak.net-11.gifhttp://pichak.net/blogcod/zibasazi/06/image/pichak.net-11.gif
و ....

سحــر که میشود
بالهایم را از طاقچه برمیدارم!

لباس دعا می پوشم...
شاید اذن اشک دهی و راه آسمان باز شود.

دلبـــرم
مرا از من رها می کنی؟
دلم کمی تـــو را می خواهد!

حال که لحظه های اخر رسیده

و هم تمام شد....


مهدی جانم
نامت را تکرار میکنم،
و...... بـــاران می گیرد!

همه غصه ها
همه دردها
و....
دانــه دانه از چشمانم می افتنـد!

من مانده ام تنها...
بی امام....
بی نشان...

اندڪ اندڪ میرود
از دیده مـاهِ مهربان
هر ڪہ جامانده بیاید،
میرود دامن ڪشان

جانا کاش نگاهی کنی به این دل زار و بی اب و علفم

سفره ات جمع شود و این دل زار ادم نشود چه کنم.....!!
به خودت قسم که فقط نگاه تو مرا میسازد

یاالله.... یاالله.... یا الله....


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التماس دعای فرج


IMG_20170613_013110.jpgطبقه بندی: مناسبتهای قمری،  مناجات ، 
[ یکشنبه 4 تیر 1396 ] [ 09:12 ب.ظ ] [ یک بنده ی خدا "دختر خانم" ] [ نظرات ]
http://pichak.net/blogcod/zibasazi/06/image/pichak.net-11.gifhttp://pichak.net/blogcod/zibasazi/06/image/pichak.net-11.gif

ماه زیبای خدا آهنگ رفتن کرده ای
جامه سبز سفر بر قامت و تن کرده ای
خداحافظ ماه خدا
یادت بماند سال دگر وقت آمدنت
خبری از مسافر ما هم بیاوری

اللهم عجل لولیک الفرج

429630096_63049.jpgطبقه بندی: در مورد امام زمان عج،  مناسبتهای قمری، 
[ یکشنبه 4 تیر 1396 ] [ 09:08 ب.ظ ] [ یک بنده ی خدا "دختر خانم" ] [ نظرات ]
سحــــر آخــــــر ...
تمام شد

خداحـافـظ؛ نزدیکــترین رفیق

خداحـافـظ؛ آرام تــرین اَنیس

خداحـافـظ؛ عاشق ترین همراه

الحمداللّه برای هر الماسی که به چشمانمان بخشیدی.

الحمدللّه برای دور همی های شبانه ای که، ما را از فقط بصرفِ جرعه ای عشــق، دور هم جمع کردی.

و ما سی سحر، دست در دست هم، مهمانِ مهربانی بودیم، که آغوش مغفرت و رحمتش به اندازه همه ی اهل زمین، جا دارد!

خداحافظ افطارهای پر از پرواز
خداحافظ تقدیرات پر از اُمید
خداحافظ دردِ دل های عاشقانه ی سحر

راستــی رفیق!
آیا ما سفره ی دیگری از تو را تجربه
خواهیم کرد؟
نمیدانیم؛
اما یقین بدان؛
از تو عزیزتر، ثانیه هایی در گذر زمان، سراغ نداریم!

به خُدایی می سپاریمَت که تو را مایه ی سبکبالی دلهای آشفته مان آفـــرید!

به دست همان دلبری می سپاریمت،

که تمنّای دلهایمان را برای سرکشیدنِ جرعه های دیگرت، می داند و می بیند!


خداحافــظ رمضان


دعایمان کن...

دعایمان کن... تا آمدنِ دوباره ات، راهِ آسمان را گُم نکنیم..

ولی....

من هنــوز، به اجابت نرسیده ام.

من هنـــوز، یوسفم را ندیده ام...

من هنــوز، یک نماز عید را، به امامت او، اقامه نکرده ام...

تمام شد؛ دلبرم..

و چشمان ما همچنان، براه مانده است...

دلم میخواهد سحر اخر تنها دعایم این باشد...

بحق الحسین (ع)

اللهم عجل لولیک الفرج

http://www.ayehayeentezar.com/gallery/images/65048312335158209198.gifطبقه بندی: در مورد امام زمان عج،  مناسبتهای قمری،  ایام اعیاد و ولادت و عرض تبریک، 
[ یکشنبه 4 تیر 1396 ] [ 08:50 ب.ظ ] [ یک بنده ی خدا "دختر خانم" ] [ نظرات ]

یک ماه اگر خدا خدا می ڪردیم
ما بهر ظهور تو دعا می ڪردیم

ای ڪاش نماز عید فطر خود را
در پشتـــــ سر تو اقتدا می ڪردیم..

اللهم عجل لولیک الفرج

431818004_151182.jpgطبقه بندی: در مورد امام زمان عج،  مناسبتهای قمری،  اشعار، 
[ یکشنبه 4 تیر 1396 ] [ 08:24 ب.ظ ] [ یک بنده ی خدا "دختر خانم" ] [ نظرات ]

یا مهدی(عج) ...........

گفتم شبی  كنار تو افطار می كنم

آقا نیامدی رمضان هم تمام شد

431824723_153566.jpgطبقه بندی: در مورد امام زمان عج،  مناسبتهای قمری، 
[ یکشنبه 4 تیر 1396 ] [ 08:22 ب.ظ ] [ یک بنده ی خدا "دختر خانم" ] [ نظرات ]

آخر ماه شد و ماه نیامد آخر
سی سحر ناله زدم آه نیامد آخر
با کلافی سر بازار نشستم ولی...
حیف شد یوسفم از چاه نیامد آخر

حضرت ماه کجایی⁉️

430518110_184359-1.jpgطبقه بندی: در مورد امام زمان عج،  مناسبتهای قمری،  اشعار، 
[ یکشنبه 4 تیر 1396 ] [ 08:21 ب.ظ ] [ یک بنده ی خدا "دختر خانم" ] [ نظرات ]

حضرت علی (علیه السلام)
آگاه باشیدای مردم
امروز روزی است که خدای بزرگ آن را برای شما عید قرار داد;
او را بخوانید و دعا کنید تا خواسته هایتان را به اجابت رساند

من لایحضره الفقیه،ج1421814850_57146.jpgطبقه بندی: حدیث از امام علی ع،  مناسبتهای قمری، 
[ دوشنبه 5 تیر 1396 ] [ 05:39 ب.ظ ] [ یک بنده ی خدا "دختر خانم" ] [ نظرات ]
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.

تعداد کل صفحات : 5 ::      1   2   3   4   5  

درباره وبلاگ

بِســـــــمِ اللهِ الرَّحـــــَــمٰنِ الرَّحــــِـــیم
خداوندا
ازم دور نشو حتی اگر دور شدم
حتی اگر چشمانم ندید و گوشهایم صدایت را نشنید
من از توام پس بی تو نابودم
تنهایم مگذار
آمین یا رب العالمین به حق چهارده معصوم علیهم السلام

ღღღღ☫♪♫Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ♪♫☫ღღღღ

خداوندا قرارم باش
یارم باش
جهان تاریكی محض است و میترسم
كنارم باش
كنارم باش
كنارم باش
آمین یا رب العالمین به حق چهارده معصوم علیهم السلام

ღღღღ☫♪♫Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ♪♫☫ღღღღ

ﺧُﺪﺍﯾــﺎ ﻣﺮﺍ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﮕﺬﺍﺭ؛
ﮐﻪ ﻣﺒﺎﺩﺍ ﻧﮕﺎﻫﻢ ﺑﻪ ﻧﮕﺎﻩ ﺑﻨﺪﻩ ﺍﯼ ﺍﺯ ﺟﻨﺲ ﺧﺎﮎ ﻣﺤﺘﺎﺝ ﺷﻮﺩ.
آمین یا رب العالمین به حق چهارده معصوم علیهم السلام

ღღღღ☫♪♫Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ♪♫☫ღღღღ

یا ربـے
آرزوے مـטּ!
بالـاتریـטּ خواهش!
فاصــله بگـذار میاטּ مـטּ و هر چه نمـےگـذارد بـنـدگے کنـمـ !
آمین یا رب العالمین به حق چهارده معصوم علیهم السلام

ღღღღ☫♪♫Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ♪♫☫ღღღღ

اللهم أنزل علی قلبی السکینه
آمین یا رب العالمین به حق چهارده معصوم علیهم السلام

ღღღღ☫♪♫Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ♪♫☫ღღღღ

السلام علیک یا بقیة الله فی ارضه
السلام علیک یامولای یا اباصـالح المهـدی
و رحمة الله و برکاته
اللهم عجل لولیک الفرج
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم

دلم به مستحبی خوش است که جوابش واجب است... "سلام علی آل یس"

یا آل یاسین یا بقیة الله
یا مولای یا اباصالح المهدی
یابن الحسن یا صاحب الزمان (عج)
به خوبا سر می زنی مگه بدا دل ندارن
یه سر هم به ما بدا بزن
ای خوب خوبا آقا جون
ما بدا که بیشتر به شما محتاجتریم آقاجون
یا زهرا سلام الله علیها

ღღღღ☫♪♫Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ♪♫☫ღღღღ

با سلام بازدیدکننده گان عزیز
این وبلاگ شخصی هست که با توجه به حال و روحیاتم پستهایی رو درج می کنم.

ღღღღ☫♪♫Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ♪♫☫ღღღღ
لینک دوستان
پیوندهای روزانه
نظر سنجی
چند صلوات برای سلامتی و تعجیل در فرج و ظهور حضرت امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف هدیه می کنید؟موضوعات وب
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :
امکانات وب
دعای عظم البلا
حدیث موضوعی


ساخت فلش مدیا پلیر
دعای فرج
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic